Xem tử vi 2017

Ất Mão

102 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Ất Mão nam mệnh năm 1915

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: