Xem tử vi 2017

Ất Tỵ

112 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ nam mệnh năm 1905

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: