Xem tử vi 2017

Giáp Dần

103 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Giáp Dần nam mệnh năm 1914

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: