Xem tử vi 2017

Quý Hợi

94 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Quý Hợi nam mệnh năm 1923

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: