Xem tử vi 2018

Ất Mão

103 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Ất Mão nam mệnh năm 1915

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: