Xem tử vi 2018

Bính Ngọ

112 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nam mệnh năm 1906

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: