Xem tử vi 2018

Tân Mão

127 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Tân Mão nam mệnh năm 1891

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: