Xem tử vi 2016

Ất Sửu

31 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Ất Sửu nam mệnh năm 1985

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tỵ, Dậu

Kỵ tuổi: Thìn, Mùi, Tuất