Xem tử vi 2017

Quý Sửu

104 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Quý Sửu nam mệnh năm 1913

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: