Xem tử vi 2017

Bính Thân

121 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Bính Thân nam mệnh năm 1896

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: