Xem tử vi 2017

Đinh Dậu

120 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nam mệnh năm 1897

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: