Xem tử vi 2022

Ất Mùi

67 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nam mệnh năm 1955

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Kim gặp năm Kim: bình thường

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn