Xem tuổi hợp nhau

Nam Bính Dần 1986 và Nữ Tân Mùi 1991 có hợp nhau không?

Chọn tuổi của người ấy:

Giới tính:

Tuổi bạn

Năm: Bính Dần
Mệnh: Lư trung Hỏa
Cung: Khôn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

Tuổi người ấy

Năm: Tân Mùi
Mệnh: Lộ bàng Thổ
Cung: Tốn
Niên mệnh năm sinh: Mộc

Về Mệnh

Mệnh bạn : Dương Hỏa - Mệnh người ấy : Âm Thổ=> Tương sinh

Về Thiên can

Thiên can bạn : Bính - Thiên can người ấy : Tân => Tương sinh

Về Địa chi

Địa chi bạn : Dần - Địa chi người ấy : Mùi => Bình thường

Về Cung

Cung bạn : Khôn - Cung người ấy : Tốn => Phục vi (tốt)

Về Thiên mệnh năm sinh

Thiên mệnh năm sinh bạn : Thổ - Thiên mệnh năm sinh người ấy : Mộc => Bình thường

Tổng điểm: 8/10